تبلیغات متنی
چاپ پرچم ، چاپ پارچه
آزمون علوم پایه دامپزشکی
ماسک سه لایه پزشکی
Hookah Shisha Tobacco
مربی سگ
خرید از چین
home theater in Los Angeles
گاوصندوق
Barabas Ropa de hombre
خرید لپ تاپ استوک
مبلمان اداری کلاسیک
گاوصندوق
مبلمان اداری کلاسیک
لوازم تاتو
مبلمان اداری کلاسیک
خرید لوازم خانگی
میز اداری مدرن
خرید جهیزیه عروس
گاوصندوق خانگی
میز مدیریتی سلطنتی
نردبان خانگی
صندلی نیلپر
صندلی اداری گلدسیت
قیمت لوله استیل
میز اداری مدرن
تجهیز صنعت
فایلها و مقالات دانشجویی

پایان نامه اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی

شنبه 15 دی 1397
13:06
ف

پایان نامه اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی

پایان نامه اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی

فرمت فایل : doc

حجم : 3286

صفحات : 203

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

پایان نامه اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی

چکیده 

موفقیت سازمان های خدماتی در راستای فعالیتهای بازارگرایی مستلزم این است كه تعهد كاركنان تضمین شود. یكی از راه های دستیابی به چنین تعهدی، اجرای برنامه های بازاریابی داخلی است. با توجه به اهمیت بازاریابی داخلی و بازارگرایی پژوهش حاضر تلاش دارد تا رابطه بین دو متغیر را با توجه به نقش واسطه ای تعهد و رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار دهد و به این سوال که عواملی همچون بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی تا چه اندازه بر موفقیت بازارگرایی تاثیرگذار است؟پاسخ دهد. در این راستا  118 نفر از کارکنان بانک توسعه تعاون استان اصفهان نیز به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق ابزار پرسشنامه (چهار پرسشنامه بازاریابی داخلی فورمن و مانی (1995)، تعهدسازمانی آلن و می یر (1991)، رفتار شهروندی اورگان و کانوسکی(1996) و بازارگرایی نارور و اسلاتر (1990)) جمع آوری گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات تخصصی اساتید و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش محاسبه آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده از طریق دو نرم افزار SPSS19 و  Lisrel 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل نیز بیانگر رابطه مثبت و مستقیم بازاریابی داخلی با تعهد و رفتار شهروندی، و تعهد و رفتارشهروندی با بازارگرایی بود. همچنین رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی- تعهد و رفتارشهروندی- و نقش میانجی گری متغیر تعهد و رفتار شهروندی در رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی مورد تائید قرار نگرفت. 

واژگان کلیدی: بازارگرایی، بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، بانکهای تجاری

مقدمه :

دنیای كنونی با شتاب فزاینده‌ای در حال صنعتی شدن است. این امر ضرورت نوآوری، انعطاف‌پذیری، بهره‌وری و پاسخگویی را برای بقا و موفقیت سازمانها بیشتر می‌‌كند. یکی از کلیدهای موفقیت در بازارهای رقابتی این است که برنامه های بازاریابی خلاق را به کار گیریم تا اینکه نیازهای مشتریان و گرایشهای بازار را در هر لحظه مشاهده نماییم (Kohli and Jaworski, 1990). از طرف دیگر، روانشناسان تأكید دارند كاركنان سازمانها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل كنند. با توجه به تعامل فراوان و رو در رو، با مشتری، و همچنین ماهیت خدمات، این مفهوم در بخشهای خدماتی اهمیت بیشتری دارد (Garg and Rastogi, 2006). از این رو «رفتار شهروندی سازمانی[1]» و «تعهد سازمانی[2]» بعنوان مهارتهایی شناخته می شوند که می‌توانند به كاركنان در این راه كمك كنند.

[1] Organizational Citizenship Behavior 

[2] Organizational Commitment

 

 

بازاریابی داخلی  

تعریف نظری :  بازاریابی درونی یك استراتژی و یك برنامه بازاریابی در ارتباط با كاركنان و توسعه پتانسیل آن ها و همچنین پاداش های انگیزشی به آن هایی كه خدمات ، عالی را به مشتریان پیشنهاد می دهند، است (Gounaris, 2006). بازاریابی درونی، فرآیند شروع، حفظ و توسعه روابط میان كاركنان، مدیران و سازمان برای هدف ایجاد ارزش والاتر برای مشتریان است (Subramaniam, 2007). بازاریابی درونی، مركزی برای فراهم آوردن خدمات باكیفیت و پیش زمینه ای برای یك بازاریابی خارجی اثربخش است (Hui Yang, 2010).

تعریف عملیاتی : منظور از بازاریابی داخلی در این تحقیق، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 1 تا 14 پرسشنامه میباشد.

سیستم پاداش دهی

تعریف نظری:  پاداش در واقع وسیله ای است كه با استفاده از آن سازمان از كاركنان خود به علت شایستگی آن سپاسگزاری می كند و با این قدر شناسی و ادای احترام آن را به ادامه ی كار خود تشویق می كند . ( سعادت، 1386: 253).

تعریف عملیاتی: منظور از سیستم پاداش دهی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 6 تا 9 می باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                          صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

 

1-1) مقدمه  .............................................................................................................................................................................................

2

1-2) بیان مساله ......................................................................................................................................................................................

3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق  ............................................................................................................................................................

6

1-4) اهداف تحقیق   ..............................................................................................................................................................................

8

 1-5) چارچوب نظری   .........................................................................................................................................................................

9

1-6) فرضیات تحقیق...............................................................................................................................................................................

10

1-7)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق ..............................................................................................................................

11

1-8)قلمرو تحقیق....................................................................................................................................................................................

20

1-8-1) قلمرو موضوعی ........................................................................................................................................................................

20

1-8-2) قلمرو مکانی ...............................................................................................................................................................................

20

1-8-3) قلمرو زمانی ...............................................................................................................................................................................

20

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

 

2) مقدمه ................................................................................................................................................................................................

22

بخش اول : بازاریابی داخلی

 

2-1) بازاریابی ........................................................................................................................................................................................

24

2-2) فرآیند بازاریابی ...........................................................................................................................................................................

25

مرحله اول : درك بازار و نیازهای مشتری ...............................................................................................................................

25

ü      نیازها، خواسته ها، تقاضا ها  ................................................................................................................................................

26

ü      پیشنهادهای بازاریابی  ..........................................................................................................................................................

26

ü      ارزش و رضایت  ......................................................................................................................................................................

26

ü      تبادل و ارتباط .........................................................................................................................................................................

27

ü      بازار ............................................................................................................................................................................................

27

مرحله دوم: طراحی استراتژی بازاریابی بر اساس مشتری ....................................................................................................

28

ü      انتخاب مشتری برای خدمتگذاری ......................................................................................................................................

28

ü      انتخاب  طرح ارزش ...............................................................................................................................................................

28

مرحله سوم: ایجاد یک  استراتژی بازاریابی ..............................................................................................................................

29

مرحله چهارم: ایجاد رابطه سودمند با مشتری  .......................................................................................................................

31

مرحله پنجم: كسب ارزش از مشتریان  ....................................................................................................................................

31

2-3) بازاریابی كل نگر  ........................................................................................................................................................................

32

2-4) بازاریابی داخلی  ..........................................................................................................................................................................

33

2-5) تعریف و مفهوم سازی بازاریابی داخلی  .................................................................................................................................

34

2-6) ضرورت بازاریابی داخلی ............................................................................................................................................................

36

2-7) عناصر بازاریابی داخلی ...............................................................................................................................................................

37

2-8) مدل­های بازاریابی درونی ..........................................................................................................................................................

39

2-8-1) مدل بازاریابی درونی کاتلر و آرمسترانگ ..........................................................................................................................

39

2-8-2) مدل بازاریابی درونی فورمن و مانی  .................................................................................................................................

41

ü      بازاریابی درونی نوع اول  .......................................................................................................................................................

42

ü      بازاریابی درونی نوع دوم ........................................................................................................................................................

43

ü      بازاریابی درونی نوع سوم .......................................................................................................................................................

43

ü      بازاریابی درونی نوع چهارم  ..................................................................................................................................................

43

2-8-3) مدل بازاریابی درونی بری ....................................................................................................................................................

44

2-8-4) مدل بازاریابی درونی گرونروس  .........................................................................................................................................

45

2-8-5)  مدل بازاریابی درونی احمد و رفیق ..................................................................................................................................

46

2-9) بازاریابی درونی و مزیت رقابتی ...............................................................................................................................................

48

بخش دوم: بازارگرایی

 

2-10) مفهوم بازارگرایی  ....................................................................................................................................................................

51

2-11) دیدگاه های حاکم بر بازارگرایی ...........................................................................................................................................

54

2-11-1) دیدگاه تصمیم گیری شاپیرو و گلازر .............................................................................................................................

55

2-11-2) دیدگاه بازارگرایی رفتاری كوهلی و جاورسكی .............................................................................................................

56

2-11-3) دیدگاه بازارگرایی فرهنگی نارور و اسلاتر  ....................................................................................................................

57

2-11-4) دیدگاه بازاریابی استراتژیك روكرت  ..............................................................................................................................

59

2-11-5) دیدگاه مشتری گرایی دشپنده ........................................................................................................................................

60

بخش سوم: تعهد سازمانی

 

2-12) تعهد سازمانی  ..........................................................................................................................................................................

61

2-13) سیر تحول مفهوم تعهد سازمانی ..........................................................................................................................................

62

2-13-1) دوره تاریخی اولیه: تعهد به عنوان شروط جانبی   ......................................................................................................

62

2-13-2) دوره تاریخی میانی: نگرش وابستگی روانشناختی  .....................................................................................................

63

2-13-3) دوره تاریخی سوم: نگرش های چند بعدی  .................................................................................................................

63

2-14) فرایند ایجاد تعهد سازمانی ....................................................................................................................................................

64

2-15) الگوهای تعهد  ..........................................................................................................................................................................

65

2-15-1) الگوی مایر و آلن  ...............................................................................................................................................................

65

2-15-2) الگوی توسعه تعهد مودی و دیگران ................................................................................................................................

66

2-15-3)  الگوی پنلی وگولد  ...........................................................................................................................................................

67

2-15-4) الگوی مارش و ماناری .......................................................................................................................................................

68

2-16) پیامدهای تعهد سازمانی ........................................................................................................................................................

68

بخش چهارم: رفتار شهروندی سازمانی

 

2-17) مفهوم رفتار شهروندی  ..........................................................................................................................................................

70

2-18)  رویکردهای موجود در تعاریف .............................................................................................................................................

71

ü      رفتارهای در نقش و فرانقش ................................................................................................................................................

71

ü      تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان...............................................................................................................................

72

2-19) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ...............................................................................................................................................

73

2-19-1) ابعاد رفتار شهروندی گراهام  ...........................................................................................................................................

73

2-19-2) ابعاد رفتار شهروندی ارگان ...............................................................................................................................................

74

2-19-3) ابعاد رفتار شهروندی پادساکف ........................................................................................................................................

76

2-19-4) ابعاد رفتار شهروندی بولینو و همکاران ..........................................................................................................................

76

2-19-5) ابعاد رفتار شهروندی بورمن و همکاران .........................................................................................................................

77

2-19-6) ابعاد رفتار شهروندی فارح و همکاران ............................................................................................................................

77

2-19-7) ابعاد رفتار شهروندی اسپکتور و فوکس .........................................................................................................................

78


2-19-8) ابعاد رفتار شهروندی بورمن و کلمن  .............................................................................................................................

79

2-20) عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی  ..................................................................................................................

79

2-21) پیامدها و نتایج  رفتار شهروندی سازمانی ..........................................................................................................................

81

2-22)   سیاست های تشویقی رفتار شهروندی .............................................................................................................................

83

2-23) پیشینه تحقیق   ......................................................................................................................................................................

86

الف) مطالعات انجام شده در داخل کشور  .......................................................................................................................................

86

ب) مطالعات انجام شده در خارج از کشور  .....................................................................................................................................

88

2-24) خلاصه فصل  ............................................................................................................................................................................

92

 

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

 

3-1) مقدمه ............................................................................................................................................................................................

94

3-2)روش تحقیق ..................................................................................................................................................................................

95

3-3)جامعه و نمونه آماری ..................................................................................................................................................................

95

3-4)روش ها و ابزار جمع آوری داده ها ..........................................................................................................................................

96

3-4-1) روش جمع آوری داده ها  ...................................................................................................................................................

96

3-5) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها  .................................................................................................................................

98

3-5-1)روایی ابزار گردآوری داده ها ..............................................................................................................................................

98

3-5-2) پایایی ابزار گردآوری داده ها ............................................................................................................................................

99

3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها ..................................................................................................................................................

100

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 


4-1) مقدمه ...........................................................................................................................................................................................

103

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی ......................................................................................................................................

104

4-2-1) جنسیت پاسخگویان  ............................................................................................................................................................

104

4-2-2) سن پاسخگویان   ..................................................................................................................................................................

105

4-2-3) میزان تحصیلات پاسخگویان  .............................................................................................................................................

106

4-3) توصیف متغیرهای مستقل تحقیق  ........................................................................................................................................

107

4-3-1) توصیف متغیر بازاریابی داخلی ...........................................................................................................................................

107

4-3-2) توصیف متغیر توسعه کارکنان ............................................................................................................................................

108

4-3-3) توصیف متغیر سیستم پاداش دهی ...................................................................................................................................

109

4-3-4) توصیف متغیر ارائه چشم انداز  ..........................................................................................................................................

110

4-4) توصیف متغیرهای وابسته پژوهش  ........................................................................................................................................

111

4-4-1) توصیف  متغیر بازارگرایی ...................................................................................................................................................

111

4-4-2) توصیف متغیر مشتری گرایی ............................................................................................................................................

112

4-4-3) توصیف متغیر رقیب گرایی .................................................................................................................................................

113

4-4-4) توصیف متغیر هماهنگی بین وظیفه ای  ........................................................................................................................

114

4-5) توصیف متغیرهای میانجی پژوهش  .....................................................................................................................................

115

4-5-1) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی   .......................................................................................................................

115

4-5-2) توصیف متغیر وظیفه شناسی ............................................................................................................................................

116

4-5-3) توصیف متغیر نوع دوستی ..................................................................................................................................................

117

4-5-4) توصیف متغیر فضیلت مدنی ..............................................................................................................................................

118

4-5-5) توصیف متغیر جوانمردی  ..................................................................................................................................................

119

4-5-6) توصیف متغیر احترام و تکریم  ..........................................................................................................................................

120

4-5-7) توصیف متغیر تعهد سازمانی .............................................................................................................................................

121

4-5-8) توصیف متغیر تعهد عاطفی ...............................................................................................................................................

122

4-5-9) توصیف متغیر تعهد مستمر ...............................................................................................................................................

123

4-5-10) توصیف متغیر تعهد هنجاری ............................................................................................................................................

124

4-6) تحلیل عاملی تائیدی برای مدل های اندازه گیری هر کدام از متغیرهای مکنون تحقیق  .........................................

125

4-7) آزمون مدل و فرضیه های پژوهش .........................................................................................................................................

130

4-7-1) مدل ساختاری تحقیق در حالت برآورد   .........................................................................................................................

130

4-7-2) مدل ساختاری در حالت استاندارد ....................................................................................................................................

131

4-7-3) مدل ساختاری در حالت معنی داری ................................................................................................................................

132

4-7-4) آزمون فرضیه های پژوهش  ...............................................................................................................................................

133

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

 

5-1) مقدمه ............................................................................................................................................................................................

137

5-2) نتایج آمار توصیفی ......................................................................................................................................................................

138

5-2-1) یافته های توصیفی ................................................................................................................................................................

138

5-3) آمار استنباطی ... .........................................................................................................................................................................

143

بررسی فرضیه اصلی  .... .......................................................................................................................................................................

143

بررسی فرضیه فرعی اول ......................................................................................................................................................................

144

بررسی فرضیه فرعی دوم ......................................................................................................................................................................

144

بررسی فرضیه فرعی سوم .....................................................................................................................................................................

145

بررسی فرضیه فرعی چهارم ...............................................................................................................................................................

موضوعات:
[ بازدید : 37 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : 1 2 3 4 5 6 ]

پایان نامه مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانهپایان نامه مقا

پنجشنبه 13 دی 1397
13:03
ف

پایان نامه مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

پایان نامه مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

فرمت فایل : doc

حجم : 419

صفحات : 85

گروه : پژوهش های دانشگاهی

توضیحات محصول :

پایان نامه مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، حافظه فعال و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه ای است جامعه آماری این پژوهش عبارت است از دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر اردبیل که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل می باشند. نمونه آماری این پژوهش شامل 60 (30 نفر تک زبانه و 30 نفر دو زبانه) بود كه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های پردازش اطلاعات، نظم جویی هیجان و حافظه فعال استفاده شده است. در نهایت پرسشنامه‌ها از هر دو گروه جمع‌آوری و اطلاعات توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده در قسمت اول از آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و ...، و در قسمت دوم برای آزمون فرضیه‌ها از روش تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد بین سرعت پردازش اطلاعات در دانش آموزان تک زبانه و دو زبانه تفاوت معنی داری وجود دارد و سرعت پردازش اطلاعات در دانش آموزان دوزبانه بیشتر از دانش آموزان تک زبانه می باشد. مقدار 034/1252=F و همچنین با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان 99/0 کمتر از 01/0 است. بین تنظیم هیجان در دانش آموزان تک زبانه و دو زبانه تفاوت معنی داری وجود دارد و تظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه بیشتر از دانش آموزان تک زبانه می باشد. مقدار 426/4644=F و همچنین با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان 99/0 کمتر از 01/0 است. بین حافظه فعال در دانش آموزان تک زبانه و دو زبانه تفاوت معنی داری وجود دارد و حافظه فعال در دانش آموزان دوزبانه بیشتر از دانش آموزان تک زبانه می باشد.

کلمات کلیدی: پردازش اطلاعات، حافظه فعال، تنظیم هیجان دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

مقدمه

طبق تعریف فرهنگ لغات آکسفورد، اصطلاح دوزبانه به فردی اطلاق می شود که قادر است کلام خود را به دو زبان مطرح کند و یا فردی که دو زبان را می داند و از آن دو استفاده می کند (McKian, 2005). عموماً اصطلاح دوزبانه به افراد یا گروه هایی اطلاق می شود که توانش زبانی آنها در آن دو زبان، به ویژه در بعد کلامی، در حد کاربران بومی آن دو زبان باشد. به هر حال طبق نظر باتلر و هاکوتا « دوزبانگی رفتار پیچیدة روانشناختی، زبانی، و اجتماعی فرهنگی است که ابعاد گوناگونی دارد» (Butler and Hakuta, 2006). در مورد تعریف دوزبانگی در بین پژوهشگران اتفاق نظر کاملی وجود ندارد.

از نظر روانشناسی، آموزش به زبان مادری سبب درک بهتر مطالب می گردد و پیشرفت شناختی دانش آموزان را تأمین می کند. از نظر اجتماعی سبب جذب راحت تر کودک در محیط اجتماعی خود می شود و به عنوان یک عنصر اصلی فرهنگی، او را در ارتباط با گذشته فرهنگی خود قرار می دهد. از نظر عاطفی، استفاده از زبان مادری در آموزش دانش آموزان سبب تداوم در استفاده از نمادهای زبان شناختی می شود و بدین ترتیب او را از گسستگی عاطفی ناشی از عدم استفاده از زبان مادری باز داشته، سبب بالا رفتن کمیت و کیفیت ارتباطات درون مدرسهای و درون کلاسی می شود و دانش آموزان را از ابزار اصلی تفکر یعنی ارتباط، برخوردار می کند.

دانش آموزان غیر فارسی زبان در بدو ورود به مدرسه، زبان مادری خود را که در یک فرایند پیچیده و در ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود فرا گرفته است، در برنامه فارسی پیدا نمی کنند. چون سازماندهی محتوا و انتقال برنامه درسی به دانش آموزان بر پایة زبان فارسی است که با مفاهیمی که بر اساس تجارب قبلی دانش آموز به زبان مادری حاصل گردیده است و برای او بار عاطفی نیز دارد، پیوند ندارد. در حالیکه ارتباط غیر رسمی درون مدرسهای میتواند خارج از کانال ارتباط رسمی به زبان مادری بر قرار شود. این چنین گسستگی میان زبان مدرسه و زبان مادری دانش آموزان، ارتباط بر پایه انگیزه فردی را با دشواری مواجه می کند. تعارض بین مدار ارتباطی محیط اجتماعی خانوادگی دانش آموز و مدار ارتباطی رسمی مدرسه هم کیفی است و هم کمی. کیفی است زیرا که دانش آموز غیر فارسی زبان در برابر زبانی قرار می گیرد که حاصل مجموعه، ویژگی های فرهنگ زیستی و خاص او نیست. کمی است زیرا از جنبه ی دستوری، واژگان و آواشناسی برای او نا آشناست. به عبارت دیگر بین زبان مدرسه و زبان دانش آموز شکاف پدید می آید. (کوردوا[1]، وارن[2] و گی[3]، 2005). پاسخ های هیجانی، اطلاعات مهمی درباره ی تجربه ی فرد در ارتباط با دیگران فراهم می كند. با این اطلاعات، انسان ها یاد می گیرند كه در مواجهه با هیجانات چگونه رفتار كنند، چگونه تجارب هیجانی را به صورت كلامی بیان كنند، چه راهكارهایی را در پاسخ به هیجان ها به كار برند و در زمینه ی هیجان های خاص، چگونه با دیگران رفتار كنند.

حافظه فرایند ذخیره سازی تجربیات و اطلاعات برای بازیابی احتمالی، در زمان های آینده می باشد (آیزنگ و کین، 2000). این توانایی ایجاد بازیابی خاطرات، زیربنای همه جنبه های شناخت می باشد و در بعد وسیع تر، توانایی خاص انسان ها برای زیستن است. تقریبا هر چیز که افراد انجام می دهند (از جمله ارتباطات، ادراک، تعاملات اجتماعی، تفکر و حل مسئله) وابسته به توانایی آنها در به یادگیری گذشته می باشد (گروم، 1999).

مفهوم پردازش اطلاعات در آغاز در حوالی سالهای 1960 میلادی با تاثیر پذیری ای نظریه اطلاعات در زمینه نظام فیزیکی ارتباطات از طرف روان شناسان شناختی به کاربرده شد و بیانگر این بود که ارگانیسم انسانی روی تجسم های درونی وذهنی خود عملیاتی به صورت کامپیوتر انجام می دهد. اطلاعات از لحظه ارائه به حواس در مرحله درون داد تا پاسخ های رفتاری در مرحله برون داد، به طور فعال کد گذاری شود و تغییر شکل و سازمان می یابد. همچنین هاگن افراد دوزبانه را افرادی می داند که قدرت بیان کامل داشته باشند و بتوانند مفاهیم را به زبان دیگر بیان کنند. براساس این تعریف، زبان آموزان مبتدی نیز دوزبانه شمرده می شوند (هاگن[4]، 1953). سایر محققان درجات مختلفی را برای گمارش افراد مختلف به منزله افراد دوزبانه در نظر گرفته اند (مک نامارا[5]، 1967، هاکوتا[6]، 1986، والدز و فیگوئرا[7]، 1994). با این اوصاف، دوزبانگی بر روی یک طیف در نظر گرفته می شود.

یا توجه به مطالب مذکور پژوهش حاضر با هدف مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، حافظه فعال و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه انجام گرفت.


[1]- Korduva

[2]- Warn

[3]- Gey

[4]- Haugen

[5]- MacNamara

[6]- Hakuta

[7]- Valdes and Figueroa

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. 1

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه. 3

1-1 بیان مسئله. 5

1-2 اهمیت وضرورت پژوهش.... 8

1- 3 اهداف پژوهش.... 9

1-3-1 هدف کلی.. 9

1-3-2 اهداف جزئی.. 9

1-4 فرضیه ها 9

1-5 تعریف نظری وعملیاتی متغیرها 10

1-5-1 دوزبانه. 10

1-5-2 پردازش اطلاعات... 10

1-5-3 حافظه فعال. 10

1-5-4 تنظیم هیجان. 11

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه. 13

2-2 زبان. 13

2-2-1 ارتباط.. 13

2-2-2 زبان به عنوان وسیله ی ارتباط.. 14

2-2-3 افراد دوزبانه. 16

2-2-4 ساختار عصبی افراد دوزبانه. 16

2-2-4-1 برتری جانبی نیم کره های مغز. 16

2-2-4-2 دوزبانگی و هوش... 17

2-3 پردازش اطلاعات... 17

2-3-1 مدل های پردازش اطلاعات... 18

2-3-1-1 مدل اتکینسون و شیفرین.. 18

2-3-1-2 مدل سطوح پردازش اطلاعات... 19

2-3-1-3 مدل های تحولی پردازش اطلاعات... 19

2-3-2 نظریه پردازش توزیع موازی.. 20

2-3-3 نظریه پیوند گرایی.. 20

2-3-4 یادآوری و فراموشی.. 21

2-3-5 علت حذف اطلاعات از ثبت حسی.. 21

2-3-6 علت فراموشی اطلاعات از حافظه کوتاه مدت... 21

2-3-7 علت فراموشی اطلاعات از حافظه دراز مدت... 22

2-3-8 واپس زدن. 22

2-3-9 تداخل.. 22

2-3-10 مشکلات بازیابی.. 23

2-3-11 رشد مهارت های کسب اطلاعات... 23

2-3-12 راهبردها در حافظه کوتاه مدت... 26

2-3-12-1 تمرین ذهنی.. 26

2-3-12-2 بسط یا گسترش معنایی.. 26

2-3-12-3 سازماندهی.. 27

2-4 حافظه فعال. 29

2-4-1 حافظه ی فعال کلامی – شنیداری.. 31

2-4-2 حافظه ی فعال فضایی – بصری.. 31

2-4-3 حافظه و زمان. 31

2-3-4 حافظه‌ی بلندمدت... 32

2-4-5 بازیابی اطلاعات... 33

2-5 تنظیم هیجان. 33

2-5-1 روش تنظیم هیجان. 35

2-5-1-1 انتخاب موقعیت... 36

2-5-1-2 تعدیل موقعیت... 37

2-5-1-3 تنظیم توجه. 38

2-5-1-4 تغییر شناختی.. 39

2-6 پیشینه تحقیق.. 40

2-6-1 پیشینه داخلی.. 40

2-6-2 پیشینه خارجی.. 44

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1 روش پژوهش.... 47

3-2 جامعه آماری.. 47

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 47

3-4 ابزارگرد آوری اطلاعات... 47

3-5 روش گرد آوری اطلاعات... 48

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 49

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1 مقدمه. 51

4-2 ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری.. 51

4-3 یافته های توصیفی.. 54

4-4 یافته های استنباطی.. 55

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه. 58

5-2 بحث... 58

5-3 نتیجه گیری کلی.. 60

5-4 محدودیت ها 60

5-5 پیشنهادات پژوهش.... 61

ضمائم.. 62

منابع. 68

قیمت محصول : 31900 تومان

دانلود


موضوعات:
[ بازدید : 57 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : 1 2 3 4 5 6 ]

پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

سه شنبه 11 دی 1397
12:51
ف
پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

دانلود فایل پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان ، در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.


مشخصات فایل
تعداد صفحات 26
حجم 8842 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی معماری

توضیحات کامل

پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان ، در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

 

بخشی از متن:
انسان همواره به دنبال ایجاد فضایی بوده که در آن آسایش داشته باشد ودر طول تاریخ به عنوان یکی از دغدغه های او بوده و در دورهای مختلف و با امکانات موجود در هر زمان سعی بر بهتر کردن فضای زندگی و رسیدن به آسایش بیشتر داشته است.
تعریف آسایش در فرهنگهای مختلف می تواند متفاوت باشد ممکن است ارزش وضعیت آسایشی فرهنگی در فرهنگ دیگر بی معنا باشد. به طور مثال آرایش فضایی که یک ژاپنی سنتی برای زندگی خود راحت شناخته و در آن احساس آسایش می کند می تواند از دید یک فرد مدرن غربی وضعیتی دشوار و حتی عذاب آور باشد.
سیستم مدیریت ساختمان (BMS ) یا سیستم اتوماسیون ساختمان (BAS ) به سیستمی اطلاق می شود که در یک ساختمان نصب شده و از طریق اجزای خود کنترل قسمت های مختلف ساختمان و نمایش خروجی های مناسب را برای کاربر امکان پذیر می نماید. قسمت های مختلف تحت کنترل معمولا شامل تاسیسات مکانیکی و سیستم تهویه مطبوع (HVAC) و تجهیزات روشنایی بوده که می تواند به سیستم های ایمنی، آتش نشانی، تنظیم دسترسی، تامین برق اضطراری و ... نیز تسری یابد. به طور کلی هدف از استفاده از سیستم های BMS در یک ساختمان تطبیق شرایط کارکرد اجزای مختلف با توجه به شرایط محیطی و نیاز ساختمان در آن زمان است.
و...


فهرست مطالب:
مقدمه
آسایش انسان در درون ساختمان
موارد مهم در رسیدن به آسایش
ساختمان هوشمندbms
انواع سیستمهای مدیریت
انواع سیستمهای اجرایی
معماری BMS
اجزای اصلی BMS
کاربردهای سیستم مدیریت ساختمان
مزایا و معایب سیستم مدیریت ساختمان
منابع

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 26 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل word سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (7صفحه)


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
موضوعات:
[ بازدید : 32 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : 1 2 3 4 5 6 ]

پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری دستگیر و سعیدی با موضوع سیستم های حسابداری مدیریت

يکشنبه 9 دی 1397
13:30
ف

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

پنجشنبه 6 دی 1397
14:33
ف
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز در سال تحصیلی 961395 می باشد پرسشنامه های استفاده شده در اینپژوهش ضمیمه ی فایل شده است

دانلود بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی
هوش هیجانی
رضایت زناشویی
دانشجویان متاهل
پرسشنامه هوش هیجانی باران
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ
EQi
دسته بندی روانشناسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 395 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 72

روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز در سال تحصیلی 96-1395

چكیده :

در این تحقیق با تأكید بر نقش هیجان ها در زندگی انسان، اجزای هوش هیجانی و رابطه هیجان و تفكر اشاره شد. سپس توانایی های هوش هیجانی به عنوان راه حل بسیاری از معضلات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی معرفی شده و در ادامه تاریخچه هوش هیجانی و زمینه های كاربردی متعدد آن در زندگی شخصی و اجتماعی افراد مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نقش مهم رضایت زناشویی بر سلامت های جسمانی افراد، به عوامل متعدد شناختی، وضعیت اقتصادی و عقیدتی كه بر رضایت زناشویی موثرند اشاره شد و هدف این بود كه بررسی کنیم آیا میان هوش هیجانی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل رابطه ای وجود دارد؟ كه با توجه به اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آماری مشخص شد كه بین مهارت های درون فردی (از مولفه های هوش هیجانی) و رضایت زناشویی رابطه منفی و معناداری (در سطح p =0.05) وجود دارد و بین مهارت های میان فردی (از مولفه های هوش هیجانی) و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معناداری (در سطح p =0.05) وجود دارد و بین سایر مولفه ها هوش هیجانی و رضایت زناشویی ارتباط خاصی مشاهده نشد.

کلمات کلیدی :

هوش هیجانی

رضایت زناشویی

دانشجویان متاهل

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چكیده ............................................................................................................................ 1

فصل اول: كلیات تحقیق ..................................................................................................... 2

1-1 مقدمه ...................................................................................................................... 3

1-2 بیان مسأله ................................................................................................................ 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق ............................................................................................... 6

1-4 اهداف تحقیق ............................................................................................................. 7

1-5 سوالات تحقیق ........................................................................................................... 7

1-6 فرضیه ها.................................................................................................................... 8

1-6-1 فرضیه های اصلی..................................................................................................... 8

1-6-2 متغیرهای تحقیق ..................................................................................................... 8

1-7 تعاریف نظری............................................................................................................... 8

1-8 تعاریف عملیاتی .......................................................................................................... 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق....................................................................................... 10

2-1 مقدمه ..................................................................................................................... 11

2-2 تعریف هوش ............................................................................................................. 11

2-3 هیجان و هوش هیجانی .............................................................................................. 12

2-3-1 رابطه هیجان با تفكر ................................................................................................ 13

2-3-2 تاریخچه هوش هیجانی ............................................................................................ 13

2-3-3 هوش هیجانی چیست؟............................................................................................ 14

2-3-3-1 آگاهی از هیجان های خود ..................................................................................... 15

2-3-3-2 بیان هیجان ها...................................................................................................... 15

2-3-3-3 آگاهی از هیجان های دیگران .................................................................................. 16

2-3-3-4 مدیریت هیجان ها.................................................................................................. 16

2-3-4 نظریات مطرح شده در حوزه هوش هیجانی .................................................................. 16

2-3-4-1 تئوری هوش هیجانی گلمن .................................................................................... 18

2-3-4-2 تئوری هوش هیجانی از دیدگاه بار- اون ..................................................................... 18

2-3-5 شناسایی حالت های هیجانی .................................................................................. 22

2-3-5-1 شناسایی حالت های هیجانی خود......................................................................... 23

2-4 رضایت زناشویی ........................................................................................................ 24

2-4-1 بررسی علل نارضایتی از زندگی زناشویی ................................................................... 25

2-5 رضایت زناشویی و هوش هیجانی ................................................................................. 29

2-5-1 هوش عاطفی و نقش آن در تحكیم پیوند زناشویی ........................................................ 30

2-6 تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی و رضایت زناشویی ......................................... 32

فصل سوم: روش تحقیق.................................................................................................... 34

3-1 مقدمه ..................................................................................................................... 35

3-2 روش تحقیق ............................................................................................................. 35

3-3 جامعه آماری و روش نمونه گیری .................................................................................. 35

3-4 ابزار تحقیق .............................................................................................................. 35

3-4-1 پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i) ................................................................. 36

3-4-1-1 پایایی پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن................................................................. 36

3-4-1-2 روایی پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن.................................................................. 36

3-4-1-3 روش اجراء نمره گذاری (EQ-i) ........................................................................... 37

3-4-2 پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ............................................................................. 39

3-4-2-1 پایایی پرسش نامه انریچ....................................................................................... 40

3-4-2-2 روایی پرسش نامه انریچ....................................................................................... 40

3-4-2-3 شیوه نمره گذاری پرسش نامه انریچ....................................................................... 41

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها ....................................................................................... 35

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................... 43

4-1 مقدمه .................................................................................................................... 44

4-2 بخش اول ) توصیف داده ها.......................................................................................... 44

4-2-1 توصیف نمرات رضایت زناشویی نمونه مورد بررسی........................................................ 45

4-3 بخش دوم ) بررسی و آزمون فرضیه ها.......................................................................... 48

4-3-1 بررسی فرضیه تحقیق ............................................................................................ 48

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات................................................................................. 52

5-1 مقدمه ................................................................................................................... 53

5-2 نتیجه گیری ............................................................................................................ 56

5-3 پیشنهادات ............................................................................................................. 57

5-4 محدودیت های تحقیق ............................................................................................. 57

فهرست منابع .............................................................................................................. 59

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                           صفحه

جدول 4-1 توزیع فراوانی نمرات رضایت زناشویی طبقه بندی شده مورد بررسی .........................44

جدول 4-2 شاخص های آماری رضایت زناشویی نمونه مورد بررسی.........................................45

جدول 4-3 توزیع فراوانی نمرات مهارت های درون فردی (از مولفه های هوش هیجانی) .............. 46

جدول 4-4 توزیع فراوانی نمرات مهارت های میان فردی (از مولفه های هوش هیجانی)............... 46

جدول 4-5 توزیع فراوانی نمرات سازگاری (از مولفه های هوش هیجانی)................................. 47

جدول 4-6 توزیع فراوانی نمرات کنترل استرس (از مولفه های هوش هیجانی)......................... 47

جدول 4-7 توزیع فراوانی نمرات خلق عمومی (از مولفه های هوش هیجانی)...........................47

جدول 4-8 شاخص های آماری مؤلفه‌های هوش هیجانی نمونه مورد بررسی...........................48

جدول 4-9 آزمون پیرسون بین رضایت زناشویی و مهارت های درون فردی.................................49

جدول 4-10 آزمون پیرسون بین رضایت زناشویی و مهارت های میان فردی...............................49

جدول 4-11 آزمون پیرسون بین رضایت زناشویی و سازگاری..................................................50

جدول 4-12 آزمون پیرسون بین رضایت زناشویی و کنترل استرس ..........................................50

جدول 4-13 آزمون پیرسون بین رضایت زناشویی و خلق عمومی............................................51

مقدمه :

روانشناسان درصدد شناسایی عواملی هستند كه با استفاده از آن ها بتوان افراد را در زندگی فردی و اجتماعی یاری داد. یكی از مباحث مورد توجه آنان، نقش هوش به عنوان عامل موفقیت انسان است كه در این زمینه رویكردهای متفاوتی وجود دارد.

در گذشته، تمركز اغلب روانشناسان، بر فرآیندهای شناختی و هوش عمومی بوده است. دیدگاه های سنتی هوشبهر تصوری محدود از استعدادهای انسان داشتند و برای هوش فرد، محدودیت قائل شده و آن را ارثی، نسبتاً ثابت و نیز قابل تغییر می دانستند. گذشت زمان و تجربه‌های علمی ثابت كرد كه بسیاری از افراد كه در نمرات پیشرفت تحصیلی و آزمون های هوش ربته بالایی را كسب می كنند، در فراز و نشیب های زندگی شخصی و اجتماعی و بحران های روزمره كفایت و شایستگی لازم را از خود نشان نداده و فاقد مهارت های لازم هستند. در عمل، هوشبهر بالا تضمین كننده شخصیت اجتماعی، موفقیت و خشنودی در زندگی نیست.

هوارد گاردنردر سال 1983 ، با طرح نظریه هوش چند عاملی خود، از مفهوم هوشبهر به عنوان عاملی منفرد و تغییرناپذیر فراتر رفته و تصویر غنی تر و گسترده تری از هوش را ارائه نمود. او با مطرح كردن، هوشبهر درون فردی به عنوان كلیه خودشناسی و هوش بین فردی به معنای توانایی درك افراد دیگر، الگویی دقیق و واقعی برای استفاده ثمربخش در طول زندگی معرفی نمود.

گرچه در توصیف گاردنر از هوش فردی، شناخت احساسات مطرح شد، اما به نظر می رسید كه هنوز به عواطف و هیجانات آن گونه كه متناسب با نقش پیچیده آن ها در زندگی انسان باشد، پرداخته نشده است. جان مایر و پیتر سالووری در سال 1989، به این روال كه چه چیزهایی موجب كسب موفقیت افراد در زندگی می شود. اصطلاح هوش هیجانی را مطرح نموده و برای اولین بار در مقالات آموزشی خود این گونه معرفی نمودند. هوش هیجانی توانایی است كه امكان درك احساسات و هیجان های خود و دیگران را به فرد می دهد تا با استفاده از این قابلیت بتواند تفكر و عملكرد خود را هدایت كند. 

توجه :

پرسشنامه های بکار رفته در این پژوهش ضمیمه ی فایل شده است.

لیست پرسشنامه ها :

 

پرسشنامه هوش هیجانی بار-
  • پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان
  • پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

دانلود بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز


موضوعات:
[ بازدید : 38 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : 1 2 3 4 5 6 ]

اکسل تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و حسابداری شرکت فولاد خوزستان به همراه فایل ورد

چهارشنبه 5 دی 1397
14:10
ف

اکسل تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و حسابداری شرکت فولاد خوزستان به همراه فایل ورد

اکسل تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و حسابداری شرکت فولاد خوزستان به همراه فایل ورد

فرمت فایل : zip

حجم : 1698

صفحات : 108

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

عنوان: اکسل تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و حسابداری شرکت فولاد خوزستان به همراه فایل ورد

دسته: حسابداری- مدیریت مالی

فرمت:  excelو  word

این پروژه شامل دو فایل با فرمتهای ورد(در 70 صفحه)  و اکسل (شامل 38 شیت) در زمینه  تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و حسابداری شرکت فولاد خوزستان  همراه با توضیحات کامل و ترسیم نمودارهای زیبا مالی و حسابداری  مربوطه می باشد که می تواند به عنوان کار تحقیقی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیرری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی مورد استفاده قرار گیرد. بخشهایی که در این دو فایل مورد تحلیل قرار گرفته است به تفکیک شامل موارد زیر می باشد:

فهرست مطالب فایل ورد ( 70 صفحه):

1-               تاریخچه شرکت

2-               مقدمه

3-               تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

3-1-تجزیه و تحلیل مالی

3-2-انواع تجزیه و تحلیل صورت های مالی

3-2-1-تجزیه و تحلیل افقی

                   3-2-2-تجزیه و تحلیل عمودی

4-               نسبت های مالی

5-               جول مقایسه افزایش سرمایه

6-                هزینه سرمایه

7-               قضایای مودیلیانی و میلر

8-               ضریب همبستگی

9-               توزیع سود باقیمانده

10-          بازده ماهانه و سالانه

11-          بازده قیمت روزانه

12-          شاخص بازار و کواریانس

13-          انحراف معیار

14-          ضریب تغییرات

15-          ریسک سیستماتیک(بتا)

16-           خط SML

17-          ارزش ذاتی هر سهم

18-          ارزش افزوده اقتصادی(EVA)

19-          EVARET

20- دیرش  

فهرست مطالب فایل اکسل (38 شیت)

راهنما

تاریخچه شرکت فولاد خوزستان

مقدمه

ترازنامه

سود و زیان

قضیه دو مودیلیانی و میلر

هزینه سرمایه

تحلیل عمودی و افقی

کل ترازنامه و سود و زیان

میانگین صنعت

تحلیل و نمودار نسبتها

نسبتها

جدول مقایسه افزایش سرمایه

ضریب همبستگی

جدول مقایسه افزایش سرمایه

توزیع سود باقیمانده

تحلیل عمودی

تحلیل افقی

بازده قیمت روزانه

شاخص بازار و کوواریانس

انحراف معیار

ضریب تغییرات

ریبسک سیستماتیک

خط sml

ارزش ذاتی هر سهم

EVARET

دیرش

میانگین بتا

میانگین دیرش

قیمت محصول : 25000 تومان

دانلود

موضوعات:
[ بازدید : 75 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : 1 2 3 4 5 6 ]

نقشه شبکه بندی و درجه بندی شهر آمل

يکشنبه 2 دی 1397
14:33
ف
نقشه شبکه بندی و درجه بندی شهر آمل

نقشه شبکه بندی و درجه بندی شهر آمل با فرمت اتوکد در حالت باز شده حدود 110 مگابایت

دانلود نقشه شبکه بندی و درجه بندی شهر آمل

نقشه شبکه بندی و درجه بندی شهر آمل با فرمت اتوکد
نقشه شبکه بندی و درجه بندی شهر آمل
نقشه شهر آمل
نقشه اتوکدی شهر آمل
دسته بندی طرح ،پروژه،تحقیق،word،ppt شهرسازی
فرمت فایل dwg
حجم فایل 40344 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2

نقشه شبکه بندی و درجه بندی شهر آمل با فرمت اتوکد

 

دانلود نقشه شبکه بندی و درجه بندی شهر آمل


موضوعات:
[ بازدید : 45 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : 1 2 3 4 5 6 ]

پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی

شنبه 1 دی 1397
13:11
ف

پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی

پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی

فرمت فایل : docx

حجم : 5207

صفحات : 186

گروه : بازاریابی و امور مالی

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                     صفح

 

ه

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

(1-1 مقدمه................................................................................................................................ 2

(2-1 بیان مسئله........................................................................................................................ 3 

(3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش.............................................................................................. 6

(4-1 اهداف پژوهش................................................................................................................. 8

(5-1 فرضیات پژوهش............................................................................................................. 9

(1-5-1 فرضیه اهم پژوهش.................................................................................................. 9

(2-5-1 فرضیه های فرعی پژوهش....................................................................................... 9

(6-1 متغییرهای پژوهش.......................................................................................................... 10

(7-1 قلمر و پژوهش................................................................................................................ 10

(1-7-1 قلمرو موضوعی....................................................................................................... 10

(2-7-1 قلمرو مکانی............................................................................................................. 11

(3-7-1 قلمرو زمانی............................................................................................................. 11

(8-1 تعریف مفاهیم و متغییر های پژوهش............................................................................... 11

(1-8-1متغییر مستقل پژوهش................................................................................................ 11

(2-8-1متغییر وابسته پژوهش............................................................................................... 12 

(9-1 تعریف واژه ها................................................................................................................. 15

 

فصل دوم: مبانی نظریه پژوهش

 

(1-2 بخش اول: مدیریت کیفیت فراگیر.............................................................................................. 17

 

(1-1-2 مقدمه........................................................ ........................................................... 17

(2-1-2 تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر............................................................................. 19 

(3-1-2 شکل گیری مدیریت کیفیت در شرق و غرب......................................................... 22

(4-1-2 بهبود کیفیت: روش های آمریکایی، ژاپنی و اروپایی............................................. 29

(5-1-2 مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر.................................................................................

(6-1-2 مفهوم کیفیت......................................................................................................... 33

(7-1-2 فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر.................................................................................. 35

(8-1-2 چرا یک سیستم مدیریت کیفیت جامع مورد نیاز است؟........................................... 36

(9-1-2 نیازمندی های اساسی اجرای 36..................................................................... TQM

(10-1-2 ویژگیهای کلیدی مدیریت کیفیت فراگیر............................................................... 37 

(11-1-2 سه اصل اساسی مدیریت کیفیت جامع................................................................. 38

(12-1-2 اصول مدیریت کیفیت جامع................................................................................ 38

(13-1-2 پیشگامان کیفیت................................................................................................. 40

(1-13-1-2 دمینگ................................................................................................... 4

(2-13-1-2 جوزف جوران....................................................................................... 42

(3-13-1-2 آرماند فیگنبام......................................................................................... 43

(4-13-1-2 فیلیپ کرازبی....................................................................................... 44

(5-13-1-2 بیل کانوی............................................................................................ 46

(14-1-2 جایگاه کیفیت..................................................................................................... 48

(15-1-2 مشخصات کیفیت از دیدگاه مشتری...................................................................... 49

(16-1-2 جوایز کیفیت...................................................................................................... 49

(1-16-1-2 جایزه دمینگ........................................................................................ 50

(2-16-1-2 جایزه مالکوم بالدریج............................................................................. 51

(3-16-1-2 جایزه کیفیت اروپا............................................................................... 53

(4-16-1-2 جایزه کیفیت سوئدی............................................................................ 54

(17-1-2 ابزار مدیریت کیفیت جامع.................................................................................. 55

(18-1-2نتایج مثبت مدیریت کیفیت جامع............................... .......................................... 56

(19-1-2عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت جامع.............. .......................................... 56

(20-1-2 مراحل استقرار مدیریت کیفیت جامع................................................................... 58

(21-1-2 مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی............................................... ................... 60

(22-1-2 نظریات مختلف در زمینه ابعاد مدیریت کیفیت جامع..... ...................................... 61

(23-1-2مدل ها و نظریه هایی در رابطه با ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ......... .. ..  63

(24-1-2 نیروهای پیشبرنده در 68  ........................................................................... TQM

(25-1-2 نیروهای بازدارنده در 68  .......................................................................... TQ

(26-1-2 موانع استقرار مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی...................................... ..  63

 

(2-2بخش دوم:مدیریت شکایات مشتریان

 

(1-2-2مقدمه...................................................................................................................... 70

(2-2-2شکایات به عنوان چالشی برای شرکت...................................................................... 71

(3-2-2تاریخچه پاسخگویی به شکایات................................................................................. 72

(4-2-2 تعریف شکایات و پیش داوری ها.......................... .................................................. 73

(5-2-2رفتار مشتری ناراضی.............................................................................................. 76

(6-2-2دلایل مشتریان برای عدم شکایات با وجود نارضایتی................................................ 77

(7-2-2 کیفیت خدمات و رفتار ترک..................................................................................... 78

(8-2-2رضایت از شکایات................................ ................................................................. 80

(9-2-2مدیریت شکایات....................................................................................................... 81

(10-2-2 فواید مدیریت شکایات از دیدگاه ماتسوشیتا............................................................. 83

(11-2-2 اهداف مدیریت شکایات......................................................................................... 84

(12-2-2سیستم های مدیریت شکایات مشتریان.............................. ..................................... 86

(13-2-2وظایف اساسی مدیریت شکایات.............................................................................. 88

(1-13-2-2وظایف فرآیند مدیریت شکایت مستقیم............................................................... 88

(2-13-2-2وظایف فرآیند مدیریت شکایت غیر مستقیم........................................................ ...        90

(14-2-2 استاندارد مدیریت شکایات مشتریان 93...................................................... ISO10002

 

بخش سوم: پیشینههای پژوهش

 

(1-3-2پژوهش های داخلی................ ................................................................................... 94

(2-3-2پژوهش های خارجی..................... ............................................................................ 97

 

بخش چهارم:چهارچوب نظری پژوهش

107

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 

(1-3 مقدمه.................................................................................................... ......................... 109

(2-3 روش پژوهش................................................................................................................. 109

(3-3متغییرهای پژوهش........................................................................................................... 110

 

(4-3 جامعه ی آماری.......................................................................................................................

 

110

(5-3 تعیین حجم نمونه....................................................................................................................

 

111

(6-3 روش نمونه گیری....................................................................................................................

 

111

(7-3 روش گردآوری اطلاعات........................................................................................................

 

113

(8-3 ابزارگردآوری داده ها ...........................................................

.................................................

113

(9-3 روایی پرسشنامه ...... ...............................................................................................................

 

114

(10-3پایایی پرسشنامه......................................................................................................................

 

114

(11-3روش تجزیه و تحلیل داده ها .................................................................................................

 

116

(12-3مدل تحلیلی پژوهش..............................................................................................................

 

117

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

(1-4 مقدمه........................................................................................................ ................................

120

(2-4یافته های پژوهش........................................................................................................................

121

(1-2-4 تحلیل های آمار توصیفی..............................................................................................

121

(1-1-2-4 اطلاعات دموگرافیک..........................................................................................

121

(1-1-1-2-4 جنسیت.......................................................................................................

122

(2-1-1-2-4 گروه سنی...................................................................................................

123

(3-1-1-2-4 تحصیلات...................................................................................................

124

(4-1-1-2-4 سابقه کار.....................................................................................................

125

(5-1-1-2-4 رده شغلی....................................................................................................

126

(6-1-1-2-4 جنسیت با توجه به تحصیلات.......................................................................

127

(7-1-1-2-4 جنسیت با توجه به سابقه کار........................................................................

128

(8-1-1-2-4 سابقه کار و رده شغلی..................................................................................

129

(2-1-2-4 ابعاد مدیریت کیفیت جامع ....................................................................................

130

(3-1-2-4 ابعاد مدیریت شکایات مشتریان...............................................................................

130

(4-1-2-4 میانگین ابعاد مدیریت کیفیت جامع به تفکیک بانک ها.............................................

131

(5-1-2-4 میانگین ابعاد مدیریت شکایات مشتریان به تفکیک بانک ها......................................

131

(3-4 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ................................................. ..................................................

132

(1-3-4بررسی فرض نرمال بودن با استفاده از آزمون کولموگرف اسمیرنوف.......... ...................

132

(2-3-4 آزمون فرضیه اصلی.......................................................................................... 135

(3-3-4 آزمون فرضیه فرعی اول .................................................................................. 136

(4-3-4 آزمون فرضیه فرعی دوم....................................................................... ........... 137

(5-3-4 آزمون فرضیه فرعی سوم................................................................................... 138

(6-3-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم................................................................................ 139

(7-3-4 آزمون فرضیه فرعی پنجم.................................................................................. 140

(8-3-4 آزمون فرضیه فرعی ششم.................................................................................. 141

(9-3-4 آزمون فرضیه فرعی هفتم....................................................... ........................... 142

(10-3-4 آزمون فرضیه فرعی هشتم............................................................................... 143

(11-3-4 آزمون فریدمن.................................................................................................. 144

(12-3-4 آزمون کروسکال والیس:اولویت بندی بانک ها................................................. 145

 

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات

 

(1-5 مقدمه.............................................................................................................................. 147

(2-5 خلاصه پژوهش.............................................................................................................. 147

(3-5 نتیجه گیری..................................................................................................................... 149

(1-3-5 نتایج بدستآمده از آمار توصیفی........................................................................... 149

(2-3-5 نتایج بدستآمده از آمار استنباطی.......................................................................... 151

(1-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی اول................................................... 151

(2-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی دوم.................................................... 151

(3-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی سوم................................................... 152

(4-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی چهارم................................................ 152

(5-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی پنجم.................................................. 153

(6-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی ششم.................................................. 153

(7-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی هفتم.................................................. 154

(8-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی هشتم................................................. 154

(9-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه اصلی.......................................................... 155

(4-5 پیشنهاد های منتج از فرضیه ها....................................................................................... 156

(1-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه اول..................................................................................... 156

(2-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه دوم..................................................................................... 156

(3-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه سوم.................................................................................... 157

(4-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه چهارم................................................................................. 157

(5-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه پنجم.................................................................................... 158

(6-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه ششم.................................................................................... 158

(7-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه هفتم........................... ....................................................... 158

(8-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه هشتم................................................................................... 159

(5-5سایر پیشنهادها................................................................................................................. 159

(6-5پیشنهاد های مربوط به پژوهشگران آینده........................................................................... 160

(7-5موانع و محدودیت های پزوهش........................................................................................ 160

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی....................................................................................................................... 163

منابع انگلیسی..................................................................................................................... 168

ضمایم و پیوست ها

پیوست اول: پرسشنامه

پیوست دوم: تجزیه و تحلیل های آماری

 

 

شماره جدول                                                 عنوان جدول                                                   صفحه

 

جدول (1-2 پیشینه مدیریت کیفیت جامع- پروفسور گاروین................................................ 21

جدول (2-2 پیشینه مدیریت کیفیت جامع- دکتر چارلزکوب................................................. 22

جدول(3-2 فعالیت های کیفیت در طول تاریخ در شرق و غرب 27........... ................................

جدول (4-2 وقایع مهم در شکلگیری 29........................................................................ TQM

جدول (5-2 جوایز کیفیت 30.................................................................... ................................

جدول (6-2 اصول، رویه ها و فنون مدیریت کیفیت جامع 38.................... ................................

جدول(7-2 مقایسه پیشگامان کیفیت 47..................................................... ................................

جدول (8-2 معیارهای اصلی و فرعی جایزه کیفیت ملی مالکوم بالدریج 52 ................................

جدول (9-2 معیارهای جایزه کیفیت اروپا........................................................................... 53

جدول(10-2ابزارهای کنترل کیفیت....................................................................... 55

جدول (11-2 دیدگاه صاحبنظران در مورد ابعاد 62....................................................... TQM

جدول (12-2 ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی..................................................... 64

جدول(13-2اقدامات پیش روی مشتری ناراضی...................................................... 79

جدول(14-2بررسی مقایسه ای مدل قدیمی و نوین مدیریت شکایات............................ 82

جدول(15-2اهداف مدیریت شکایات....................................................................... 86

جدول (1-3 جامعه آماری کارکنان بانک ها...................................................................... 110

جدول (2-3 تعداد نمونه کارکنان 112........................................................ ................................

جدول (3-3 سطحبندی پرسشنامه نهایی از دیدگاه خبرگان.................................................. 114

جدول(4-3پایایی پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع.................................................... 115

جدول(4-3پایایی پرسشنامه مدیریت شکایات مشتریان............................................. 115

جدول(1-4 توزیع فراوانی مطلق و نسبی بر حسب جنسیت............................................... 122

جدول(2-4 توزیع فراوانی مطلق و نسبی بر حسب گروه سنی........................................... 123

جدول(3-4 توزیع فراوانی مطلق و نسبی بر حسب تحصیلات.......................................... 124

جدول(4-4 توزیع فراوانی مطلق و نسبی بر حسب سابقه کار............................................ 125

جدول(5-4 توزیع فراوانی بر حسب جنسیت با توجه رده شغلی 126.......... ................................

جدول(6-4 توزیع فراوانی بر حسب جنسیت با توجه به تحصیلات 127.... ................................

جدول(7-4 توزیع فراوانی بر حسب جنسیت با توجه به سابقه کار 128...... ................................

جدول(8-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار و رده شغلی 129................ ................................

جدول(9-4 توزیع فراوانی ابعاد مدیریت کیفیت جامع 130......................... ................................

جدول(10-4 توزیع فراوانی ابعاد مدیریت شکایات مشتریان.............................................. 130

جدول(11-4 میانگین ابعاد مدیریت کیفیت جامع به تفکیک بانک ها......................... 131

جدول(12-4 میانگین ابعاد مدیریت شکایات مشتریان به تفکیک بانک ها................. 131

جدول (13-4 آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر ها...... 133

جدول(14-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان          135

جدول(15-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر تحریک شکایات مشتریان    136

جدول(16-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر پذیرش شکایات مشتریان     137

جدول(17-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر پردازش شکایات مشتریان         138

جدول(18-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر واکنش های شکایات مشتریان.139

جدول(19-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر تجزیه و تحلیل شکایات مشتریان140

جدول(20-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر کنترل شکایات مشتریان 141          .......

جدول(21-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر گزارش شکایات مشتریان 142 .....

جدول(22-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره برداری از شکایات مشتریان143

جدول (23-4 میانگین رتبه ابعاد مدیریت شکایات مشتریان......................................... 144

جدول (24-4 نتیجه آزمون فریدمن جهت رتبهبندی مدیریت شکایات مشتریان................ 144

جدول (25-4 میانگین رتبه بانک ها....................................................................... 145

جدول (26-4 نتیجه آزمون کروسکال والیس در رتبه بندی بانک ها............................ 145

شماره نمودار                                                عنوان نمودار                                                 صفحه

 

 

نمودار(1-4 توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت 122     ................................

نمودار(2-4 توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب گروه سنی 123 ................................

نمودار(3-4 توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب تحصیلات 124 ................................

نمودار(4-4 توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه کار 125  ................................

نمودار(5-4 توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب رده شغلی 126.... ................................

نمودار(6-4 توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت با توجه به تحصیلات 127       .......................

نمودار(7-4 توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت با توجه به سابقه کار 128        .........................

نمودار(8-4 توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه کار و رده شغلی 129.. ................................

شماره شکل                                                  عنوان شکل                                                  صفحه

 

شکل (1-1کوه یخی شکایات مشتری....................................................................... 5

شکل (1-2 تعریف TQM از دیدگاه هیلستن و کلیفسجو 31......................... ................................

شکل (2-2 معیارهای جایزه بالدریج و رابطه بین آ ن ها.................................................... 52

شکل (3-2 مدل SIQ برای برتری عملکرد 54......................................... ...............................

شکل(4-2مراحل استقرار مدیریت کیفیت جامع 60.................................... ................................

شکل (5-2وظایف مدیریت شکایات در محیط کسب و کار......................................... 92

شکل (6-2مدل مفهومی پژوهش........................................................................................ 107

قیمت محصول : 16000 تومان

دانلود

موضوعات:
[ بازدید : 36 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : 1 2 3 4 5 6 ]

پاورپوینت بررسی سقف های سبک

پنجشنبه 29 آذر 1397
13:02
ف

پاورپوینت بررسی سقف های سبک

قیمت محصول : 15000 تومان

دانلود

موضوعات:
[ بازدید : 37 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : 1 2 3 4 5 6 ]

چالش ها در بهبود بهره وری انرژی در پردیس دانشگاه از طریق استفاده از فناوری تشویقی و سنسورهای هوشمند

چهارشنبه 28 آذر 1397
14:20
ف
چالش ها در بهبود بهره وری انرژی در پردیس دانشگاه از طریق استفاده از فناوری تشویقی و سنسورهای هوشمند

تعداد صفحات انگلیسی 38 صفحه (9557 کلمه) تعداد صفحات ترجمه فارسی 41 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست زیر قیمت بازار

دانلود چالش ها در بهبود بهره وری انرژی در پردیس دانشگاه از طریق استفاده از فناوری تشویقی  و سنسورهای هوشمند

چالش ها در بهبود بهره وری انرژی در پردیس دانشگاه از طریق استفاده از فناوری تشویقی  و سنسورهای هوشمند
چالش ها در بهبود بهره وری انرژی
مقاله چالش ها در بهبود بهره وری انرژی
پایان نامه چالش ها در بهبود بهره وری انرژی
تحقیق در مورد چالش ها در بهبود بهره وری انرژی
بهره وری انرژی در پردیس دانشگاه از طریق استفاده از فناوری تشویقی
پایان نامه بهره ور
دسته بندی آزمون ارشد
فرمت فایل docx
حجم فایل 2338 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
تعداد صفحات انگلیسی 38 صفحه (9557 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی 41 صفحه
ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و جدول 
هر 250 کلمه  1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست 
زیر قیمت بازار
نمونه مقاله

چکیده: تاثیر مصرف انرژی و انتشار کربن در انگلستان یک چالش جدی است. این چالش بویژه در میان ساکنان دانشگاه، جایی که استفاده از برق و انتشار کربن بطور نامرئی در دانشجویان وجود دارد، بیشتر دیده می شود. در خوابگاه دانشجویی، انتخابهای شخصی و تأثیرات اجتماعی بر مصرف برق و کاهش انتشار کربن، تاثیرگذار هستند. بنابراین، راه حل های نوآورانه برای تغییر رفتار مصرف انرژی دانشجویان، یک نیاز است که شامل یک بخش امیدبخش، راه حل، ارائه زمان واقعی اطلاعات مصرف برق به دانشجویان از طریق وبسایت است، در عین حال، بکارگیری نماینده(مسئول) انرژی در هر سالن به القاء انگیزه در میان دانشجویان منجر می شود.


کلمات کلیدی: انتشار کربن؛ حفاظت از انرژی؛ حسگرهای هوشمند؛ سیستم بازخورد؛ رابط پذیرش؛ محیط زیست؛ تغییر رفتاری و معماری سیستم

دانلود چالش ها در بهبود بهره وری انرژی در پردیس دانشگاه از طریق استفاده از فناوری تشویقی  و سنسورهای هوشمند


موضوعات:
[ بازدید : 35 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : 1 2 3 4 5 6 ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به فایلها و مقالات دانشجویی است. | قدرت گرفته از Blogtez.com|